O.a.: Merab Gagiladze, Nugazar Kakhiani, David Popiashvili en Alexey Kvaratskheliya.

(Foto - Nugzar Kakhiani - Snakecharmer)